پست های دکتر وحید قاسمی

image
یکشنبه, 16 آبان 00

مسئولیت پرستاران از منظر حقوق کیفری

توسط دکتر وحید قاسمی

مسئولیت کیفری پرستاران و پزشکان