پرونده های کیفری

دی ۵, ۱۳۹۸
وکیل اسیدپاشی در مشهد

وکیل اسیدپاشی در مشهد

دی ۷, ۱۳۹۸

وکیل قذف در مشهد

دی ۹, ۱۳۹۸
وکیل تحصیل مال نامشروع در مشهد

وکیل تحصیل مال نامشروع در مشهد

براساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، جرم تحصیل مال نامشروع به هر عمل مثبتی (فعل) گفته می‌شود که شخص مال، وجه، امتیاز یا توزیع کلاهایی را از روشی نامشروع و غیرقانونی به دست آورد.
دی ۱۱, ۱۳۹۸
وکیل تصادفات رانندگی در مشهد

وکیل تصادفات رانندگی در مشهد

دی ۱۱, ۱۳۹۸
وکیل جرایم پزشکی در مشهد

وکیل جرایم پزشکی در مشهد

دی ۱۴, ۱۳۹۸
وکیل ورود به عنف

وکیل برای جرم ورود به عنف در مشهد

دی ۱۵, ۱۳۹۸
وکیل جرم تخریب در مشهد

وکیل جرم تخریب در مشهد

دی ۱۵, ۱۳۹۸
وکیل جرم ضرب و جرح در مشهد

وکیل جرم ضرب و جرح در مشهد

دی ۱۶, ۱۳۹۸

وکیل دادسرای نظامی در مشهد