وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

مبحث سوم: نمونه رای دادگاه  

  1. ۱. حضانت فرزند مشترک 

حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است. 

 شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۰۱ 

تاریخ: ۱۳۹۱/ ۶ / ۲۵ 

رای شعبه ۲۹۵ دادگاه خانواده تهران  

 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (ح.م.) فرزند (ج) به خواسته الزام خوانده به تحویل 

گرفتن فرزندان مشترک به اسامی (م.ر.) ۶ ساله و (م.پ.) ۴ ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم، توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوا نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته، در قبال دعوای خواهان ایراد و دفاع مؤثر و موجه ای نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توام  ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷ سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۹/ ۱ / ۲۵ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید؛ لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، … حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلا دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.  

رای شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای (ح.م.) فرزند (ج) نسبت  به دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۹۱/ ۴ / ۳۱ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات ان مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادناه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است؛ لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی خواسته را تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است 

 منبع: کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۶ دعوای خانواده

 ادامه مطلب

با سامانه وکیل نوین ، وکیل متخصص در پرونده خود را پیدا کنید

امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:1امتیاز: 5]

دیدگاه ها بسته شده است