وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

مبحث دوم: معرفی انواع طلاق  

گفتار اول: طلاق رجعی 

 طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است. حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی باشد. در طلاق رجعی تا زمانی که عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت:  

۱. نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می تواند به آسانی به زن رجوع کند؛

٢. در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می برد؛ 

 ٣. در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد باوی ازدواج کند؛  

۴. در دوران عده، مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند؛ 

۵. ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده، احتیاج به اجازه دادگاه دارد. 

گفتار دوم: طلاق بائن  

این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است، در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست؛ یعنی، بر عکس طلاق رجعی، در این طلاق مرد نمی تواند بدون جاری شدن عقدی جدید به او رجوع کند و در برخی از انواع آن اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند لازم است تجدید نکاح کند در موارد ذیل طلاق بائن است:  

۱٫طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد؛ 

 ۲. طلاق زن یائسه. 

 گفتار سوم: طلاق خلع 

طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست؛ لذا مهر یامال دیگری از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد. 

 گفتار چهارم: طلاق مبارات  

اگر کراهت و بیزاری از دو طرف؛ یعنی، زن و شوهر باشد به این نوع طلاق «مبارات» گفته می شود که در اینجا مالی که زن به شوهر میدهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.  

گفتار پنجم: سه طلاق  

سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی به وجود آید را گویند که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست و زن برای مرد حرام می شود؛ لیکن با محلل امکان حلال کردن آن برای ازدواج مجدد وجود دارد، البته در حقوق اسلام مرد نمی تواند زن خود را به یک بار با اجرای صیغه «تو را سه طلاقه کردم» او را طلاق دهد. این نوع طلاق باطل است. 

 منبع: شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۶ دعوای خانواده

 ادامه مطلب

 برای پیدا کردن  وکیل متخصص در پرونده خود با سامانه وکیل نوین همراه باشد

امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است