وکیل برای ممانعت از حق در مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

مبحث اول: دعوای ممانعت از حق 

 چنانچه در برقراری و استفاده هریک از حق انتفاع و یا ارتفاق خللی ایجاد شود که موجب تعطیلی و یا ضایع شدن حقوق

مزبور گردد، ذی نفع می تواند جهت احیای  حق و رفع موانع، دعاوی مزاحمت از حق مطرح کند که به توضیح آن می پردازیم. 

وکیل برای ممانعت از حق در مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

گفتار اول: تعریف دعوای ممانعت از حق 

 در تعریف دعوای ممانعت از حق آمده است:

«دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک

در بخواهد»در این دعوا، شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق

از حق خود استفاده کند ممانعت به هر شکلی ممکن است صورت پذیرد، برای مثال شخصی از مجرای آبی

که در ملک مجاورین یا سایرین قرار داد آب مورد نیاز ملک در تصرف خود را عبور میداده، اما آنها از این امر جلوگیری

کرده اند و مانع استفاده وی از حقش گردیده اند به بیان دیگر موجب اخلال کلی در برقراری حق انتفاع با ارتفاق

صاحب حق گردیده اند. اصولا دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ای است که در ماده ۹۷

قانون مدنی به این شرح پیش بینی شده است: «هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به

ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین

است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره»

در ماده ۱۰۲ همان قانون نیز قانون گذار چنین بیان میدارد: «مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است

نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق»  

وکیل برای ممانعت از حق در مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

گفتار دوم: ارکان دعوای ممانعت از حق  

ارکان تشکیل دهنده دعوای ممانعت از حق چهار عنصر :

(سبق تصرف، ملک غیر مانع، عدوانی بودن مانع) می باشد که به ترتیب به توضیح هریک می پردازیم 

الف) سبق استفاده از حق خواهان: 

خواهان در دعوای ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از ممانعت درتصرف و مورد استفاده

وی بوده است در اوصاف تصرف نظر می توان گفت: لازم نیست مالکانه (ماده ۳۵ ق.م.) و مشروع بودن

تصرف سابق خواهان احراز شود حتی ادعا ی خلاف آن هم از سوی خوانده پذیرفته نخواهد شد و از سوی

 دیگر اگر استیلای شخص بر مال یا حق تثبیت نگردیده  یا استیلای او منقطع یا غیر قابل دیدن و احساس

برای دیگران باشد و یا تصرفش ناقص باشد چنین حالتی در نظر عرف تصرف شمرده نمی شود. 

وکیل برای ممانعت از حق در مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

ب) وقوع این حقوق در ملک غیر:

قانون مدنی در تعریف حق انتفاع و حق ارتفاق صریحا به تعلق این حقوق در ملک غیر اشاره نموده است. نیازی نیست

که الزاما متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی، مالک ملک باشد، مثل مستأجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری

مستأجر تحتانی از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستأجر دیگر است عبور می کند. در دعوای ممانعت از حق

خوانده دعوا همان است که در تعریف دعوا به کلمه «غیر» تعبیر شده است. دعوای ممانعت از حق زمانی قابل طرح

است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد نماید و الا اگر شخص بیگانه ای

که هیچ گونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته، در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید،

اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق خواهد بود نه ممانعت از حق. در واقع دعوای ممانعت از حق،ضامن

حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیردر مقابل

متصرف اصلی آن به وجود می آید و نظم خاصی را همراه دارد. 

وکیل برای ممانعت از حق در مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

ج)وجود مانع فعلی از سوی خوانده:

مانع در لغت به معنی جلوگیری کردن یا ایجاد کردن عوامل برای جلوگیری از اثر بخشیدن چیزی آمده است و در

اصطلاح حقوقی باید.هر نوع اقدامات و عواملی که برای جلوگیری از استفاده و انتفاع خواهان از حقوق خود به

کار برده تعریف کرد؛

بنابراین، هر اقدامی که استفاده از حق ارتفاع یا انتفاع خواهان را غیر ممکن یا محدود می سازد داخل در قلمروی

دعوای ممانعت از حق خواهد بود. 

وکیل برای ممانعت از حق در مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

د) عدوانی بودن مانع ایجاد شده:

مانع ایجاد شده بایداز قانون یا قرارداد مشروعیت نگیرد صرفا موانعی عدوانی محسوب می شوند که

بدون مجوزقانون یا رضایت صاحب حق باشند؛لذا باید توجه نمود که هر اخلالی که در تصرفات خواهان

انجام شود، نمی تواند حمل وضعیتی شمرده شود که دارای وصف دعوای ممانعت از حق مورد نظر

مقنن باشد؛بنابراین، اگر منتفع برخلاف ماده ۴۷ قانون مدنی از مالی که موضوع حق انتفاع است

سوءاستفاده کرده و در مال که موضوع حق انتفاع بر آنبار است یا حق ارتفاع در آن جاری و ساری است

عملی انجام دهد که مصداق تعدی و تفریط محسوب گردد و صاحب مال به ممانعت از اقدام او برآید عمل

صاحب مال را نباید ممانعت از حق محسوب کرد یا در مواردی که به حکم  قانون یا قرارداد؛ مثلا، مدت حق

انتفاع به برسد و صاحب مال مانع استفاده منتفع گردد در این صورت نیز ممانعت از حق مفهوم نخواهد داشت. 

ادامه مطلب

وکیل برای ممانعت از حق در مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

برای پیدا کردن وکیل متخصص در سامانه وکیل نوین اینجا کلیک کنید.

امتیاز این مقاله، :
امتیاز شما به این مقاله
[مجموع امتیازات: 0 امتیاز : 0]

دیدگاه ها بسته شده است