وکیل جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی

وکیل جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی

وکیل جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی

بهترین وکیل جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی

 

سوال- اگر شخصی از لباس‌های نظامی سوء استفاده کند یا خودش را شخصی دولتی معرفی کند، چه مجازاتی دارد؟
پاسخ- براساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات، هرکس از شغل دولتی سوء استفاده کند، «به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر سندی را در این زمینه جعل کرده باشد، مجازات جعل هم خواهد داشت.» براساس ماده ۵۵۶ اگر از لباس یا نشان‌های دولتی استفاده کند، «در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:1امتیاز: 5]

دیدگاه ها بسته شده است